fbpx

Dataansvarlig

Virksomheden, LocaFood Aps, CVR. 38640584, er dataansvarlig. Evt. kontakt vedr. persondata kan ske til Merete Holst på mho@locafood.dk.

Formål

Formålet med dataindsamlingen er at servicere gæsten før, under og efter gæstens besøg på LocaFoods restauranter – med andre ord – er formålet grundlæggende optimering af gæsteadministration. Oplysningerne stammer fra gæsten selv via online, telefonisk eller fysisk henvendelse eller efter spørgsmål fra LocaFood. Dataindsamling sker ligeledes med henblik på forbedring og udvikling af LocaFoods ydelser.

Oplysninger indsamles vedr. booking og restaurationsbesøg, deltagelse i LocaFoods loyalitetsprogram og ved abonnement på nyhedsbrev, når en gæst vælger at indhente tilbud på LocaFoods ydelser og frivilligt lader sig registrere med henblik på modtagelse af ydelse, samt ifm. videoovervågning på LocaFoods matrikel. Videoovervågning, der er opsat i/ved restauranterne, sker som led i kriminalitetsforebyggelse og fungerer derudover som et tryghedsskabende tiltag for medarbejdere og gæster.

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

Dataoplysninger

LocaFood indsamler følgende personoplysninger vedr. gæster:

 • Navn, telefonnummer, e-mailadresse,
 • Evt. betalingskortoplysninger – alene som garanti ved en større reservation vedr. selskaber og til betaling af ydelse efterfølgende,
 • Evt. registrering af gæsten i LocaFoods loyalitetsprogram herunder indsamling af antal besøg, spisepræferencer og andre særlige og saglige spiseoplevelses oplysninger, samt
 • Evt. anonymiserede oplysninger fra LocaFood-kundeundersøgelser.

For at optimere gæstens besøg hos LocaFood og for at sikre gæster med allergier indsamles yderligere følgende oplysninger om gæsten ud fra gængs interessevaretagelse:

 • Allergier
 • Særlige fødevarepræferencer

Behandling og hjemmel

Persondata i forbindelse med gæsteadministration behandles i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer. Der kræves ikke samtykke til behandling af disse oplysninger, så længe behandlingen er nødvendig for formålet, og da der alene er tale om indsamling af almindelige personoplysninger. Hjemlen til behandling af gæsteoplysninger er art. 6, litra b og f i EU’s persondataforordning.

Ved brug af gæstefotos på hjemmeside kræves særskilt samtykke fra gæst, og dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes af gæsten.

LocaFood vil oftest behandle personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med en gæst, som LocaFood er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med mødeafvikling eller håndtering af selskaber. Yderligere vil LocaFood behandle personoplysninger i forbindelse med booking forud for afvikling af møder, selskaber, konferencer mv.

Hvis en gæst i forbindelse med dennes besøg hos LocaFood oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender LocaFood alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til gæstens personlige præferencer, helbred mv. ifm. optimering af gæstens besøg.

Hvis en gæst tilmelder sig LocaFoods loyalitetsprogram, tillader LocaFood sig at dele den registreredes personoplysninger internt i koncernen på tværs af LocaFoods restauranter. Formålet med denne deling er at give gæsten den bedste betjening og service, uanset hvilken afdeling i LocaFood-koncernen, gæsten benytter sig af.

I nogle situationer modtager LocaFood personoplysninger fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau, en agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende kunder om LocaFoods vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

Opbevaring af og adgang til data

Persondata opbevares på ekstern server hos tredjepart, med hvem LocaFood Aps har databehandleraftale. Det er alene relevante medarbejdere, ledere og HR-afdelingen, der har adgang til oplysningerne foruden de nødvendige it-administratorer. Persondata om gæsten opbevares internt i virksomheden op til seks måneder efter besøg, medmindre gæsten har givet samtykke til opbevaring hos omtalte tredjepart i længere tid eller gæsten er medlem af LocaFoods loyalitetsprogram og udtrykkeligt har givet samtykke til, at LocaFood må indsamle og opbevare oplysninger såsom følgende – men ikke begrænset til – besøgshistorik, gæstepræferencer og fødselsdag.

Ret til indsigt og berigtigelse

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede flere rettigheder:

 1. En registreret har til enhver tid ret til indsigt i de personoplysninger, LocaFood behandler om den registrerede.
 2. En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som LocaFood har om den registrerede. Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede LocaFood om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som LocaFood er i besiddelse af. En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. LocaFood vil indenfor en måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende oplysninger om de registrerede persondata til den registreredes postadresse.
 3. En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som LocaFood har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som LocaFood efter lovgivning ikke er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at LocaFood ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede. Den registrerede kan også kontakte LocaFood, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med LocaFood. Skriftlig anmodning sendes til LocaFood (se kontaktoplysninger herom i punkt 2). Hvis den registrerede beder om rettelse eller sletning af sine personoplysninger, vil LocaFood vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og LocaFood vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Muligheden for at anmode om sletning mv. kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

 1. Hvis nogle af de oplysninger, som LocaFood har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af LocaFood. Dette gælder ikke for oplysninger, som LocaFood er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

LocaFood tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer, hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

Sikkerhed og deling af personoplysninger

LocaFood beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt følgende interne retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun ansatte hos LocaFood, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger, har adgang til systemer indeholdende persondata (systemerne er kontrolleret af tredjeparter, med hvem LocaFood har databehandleraftale) eller mapper på internt fællesdrev med persondata. LocaFood kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger i dette system.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der er høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil LocaFood i samarbejde med IT-partner, Hammerstad, underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

LocaFood benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, -systemer, -betalingsløsninger, mm. LocaFood indgår løbende databehandleraftaler med alle disse leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et nødvendigt og højt beskyttelsesniveau angående de registreredes personoplysninger.

LocaFoods sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling samt gældende lov.

Cookies

LocaFood anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil. Det er denne, der gør det muligt for os, at få informationer om din ageren på vores hjemmeside. En cookie lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg og indeholder ikke personfølsomme oplysninger.

Denne data deles ikke med tredjepart, og den information LocaFood opnår, bruges udelukkende til at forbedre hjemmesiden, vores marketinginitiativer og brugeroplevelsen for dig.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics i din browsers indstillinger. Vi fraråder dette da din oplevelse af vores hjemmeside og marketing, vil forringes. Cookies har et automatisk udløb, men fornyes igen efter besøg hjemmesiden.

Vi opsamler følgende anonyme informationer om dig, når du har besøgt en af vores hjemmesider gennem Google Analytics:

 • Din IP-adresse
 • De hjemmesider, du har besøgt
 • Hvordan du tilgik vores hjemmeside (f.eks. gennem Google, Facebook eller en tredjeparts-side)
 • Din ageren på vores hjemmeside, herunder hvilke sider, du besøger, hvilke handlinger du gør, og tiden du bruger på hjemmesiden
 • Information om det apparat du har brugt til at tilgå vores hjemmeside, herunder geolokation hvis en mobil er brugt, tilbagevendende forbruger opførsel, indirekte demografiinformation baseret på Google Third Party Data Collections.
 • Andre informationer. Se venligst Google Analytics beskrivelse om deres beskyttelse af private data.

LocaFood benytter sig af Facebook Pixel. Dette indebærer følgende dataindsamling:

 • Http Headers: En standard webprotokol, der sendes mellem søgning og server. Dette inkluderer IP-adresse, information om browser, sidelokation, dokumenter, refereringspunkt og person, som bruger hjemmesiden.
 • Pixel-specifik-data
 • Button Click-data: Alle knapper tilgået på hjemmesiden af den besøgende samt sider tilgået på baggrund af brug af disse knapper.
 • Optional Values: Udviklere og markedsføringspersonale kan sende ekstra information vedr. sidebesøget ved brug af Conversion Tracking.
 • Form Fields Names: Herunder bokse for “e-mail”, “adresse”, “antal” m.fl., når der købes/reserveres et produkt.

Klage

Er en gæst ikke tilfreds med virksomhedens behandling af persondata, kan der klages til virksomhedens dataansvarlige eller HR-afdeling. Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 3319 3200, dt@datatilsynet.dk.